kỹ năng

Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Tài chính-Ngân hàng đạt các chuẩn kỹ năng sau đây: – Kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: Thể hiện kỹ năng thực hành, sử dụng tốt công nghệ và công cụ để tác nghiệp, hoạch định và…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) trang bị cho người học những kỹ năng, phẩm chất cần thiết để có thể thích ứng, nhạy bén và tự tin trước những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu. Bằng cách cung cấp những trải nghiệm học tập khác nhau trong…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế trang bị cho người học những kỹ năng sau: Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp: Thể hiện khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, thông tin để giải quyết vấn đề và ra quyết định kinh doanh hiệu quả; Có khả năng nghiên cứu và…

Xem chi tiết

Ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngành Toán kinh tế có kỹ năng nghề nghiệp: 1) có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề, 2)Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, 3) có khả năng tư duy tầm hệ thống, 3) có nhận thức tư tưởng, thái độ và tinh thần học…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên môn bao gồm kỳ năng phân tích, đánh giá, phản biện và sáng tạo, kỹ năng hoạch định, tư vấn chính sách, kỹ năng định lượng và dự báo. Ngoài ra sinh viên còn có kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên môn bao gồm kỳ năng phân tích, đánh giá, phản biện và sáng tạo, kỹ năng hoạch định, tư vấn chính sách, kỹ năng định lượng và dự báo. Ngoài ra sinh viên còn có kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập…

Xem chi tiết

Những kỹ năng mềm nào được bồi dưỡng thêm trong quá trình học đại học? Có những kỹ năng mềm đặc thù riêng cho ngành Toán Kinh tế không?

Có khá nhiều kỹ năng mềm được bồi dưỡng và lồng ghép trong quá trình tham gia các môn học và các hoạt động như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thích ứng với sự thay đổi, linh hoạt khi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề…Về mặt cơ bản, các kỹ năng đều…

Xem chi tiết