Trường Đại học Kinh tế - Luật mở hai chương trình đào tạo mới phù hợp với xu thế xã hội

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xây dựng, trình và được ĐHQG-HCM thông qua đề án chất lượng cao ngành Toán kinh tế và chương trình chất lượng cao Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo.