kiến tập

Học chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Bộ phận quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính tại các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước; phát triển sản phẩm công nghệ tài chính tại các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ngân hàng; các công ty Fintech; các dự án sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech; Giảng viên…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Các cơ quan quản lý mảng Tài chính ngân hàng như: Ngân hàng nhà nước, Thuế, Hải Quan, Kho bạc; Các tổ chức tài chính, các trung gian phi tài chính khác và bộ phận tài chính tại các doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Học ngành Toán kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Ngành Toán kinh tế đào tạo về phân tích, xử lý dữ liệu (data). Do đó, sinh viên có thể kiến tập, thực tập tại các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, doanh nghiệp… có quan tâm đến vấn đề khai thác dữ liệu công ty để nâng tầm hoạt động,…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Sinh viên có thể kiến tập, thực tập ở Các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh quốc tế; Các công ty đa quốc gia; Các công ty, tổ chức nghiên cứu, tư vấn về thị trường, tài chính – đầu tư quốc tế

Xem chi tiết

Học chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại), Sinh viên có thể kiến tập, thực tập ở Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại (Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Vụ hợp tác quốc tế của các Bộ, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Quốc…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Sinh viên có thể kiến tập, thực tập tại: – Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế – Các đơn vị sự nghiệp và hành chính nhà nước – Các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính ­tín dụng, quỹ đầu tư – Các tổ chức quốc tế, các…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Sinh viên có thể kiến tập, thực tập tại: – Các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ờ trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng; – Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh…

Xem chi tiết