Học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Các cơ quan quản lý mảng Tài chính ngân hàng như: Ngân hàng nhà nước, Thuế, Hải Quan, Kho bạc; Các tổ chức tài chính, các trung gian phi tài chính khác và bộ phận tài chính tại các doanh nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp