Học chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên có thể kiến tập, thực tập tại:
– Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
– Các đơn vị sự nghiệp và hành chính nhà nước
– Các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính ­tín dụng, quỹ đầu tư
– Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, chương trình nghiên cứu hỗ trợ phát triển
– Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp