Học chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên có thể kiến tập, thực tập tại:
– Các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ờ trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng;
– Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế.
– Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ
– Các tổ chức xã hội, đoàn thể.
– Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, …).”

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp