Cựu sinh viên

You are here:
Ông Võ Văn Minh

Cựu học viên cao học khóa 11 - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Vũ Anh Khoa

Cựu sinh viên khóa 01 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)

Ông Nguyễn Cảnh Thịnh

Cựu sinh viên khóa 02 - Giám đốc điều hành Khối khách hàng cá nhân Công ty CP chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSC)

Bà Dương Thị Nữ

Cựu sinh viên khóa 06 - Giám đốc cấp cao Bộ phận Dịch vụ Đảm bảo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam