Ông Nguyễn Cảnh Thịnh

Cựu sinh viên khóa 02 - Giám đốc điều hành Khối khách hàng cá nhân Công ty CP chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSC)