Ông Vũ Anh Khoa

Cựu sinh viên khóa 01 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)