Ông Trần Đặng Đăng Khoa

Cựu sinh viên khóa 05 – Người Việt đầu tiên đi xe máy vòng quanh thế giới