Ngưỡng đầu vào

Em đã có chứng chỉ IELTS 7.0. Vậy khi em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật thì em có được miễn học tiếng Anh không?

Có. Chứng chỉ IELTS 7.0 nếu còn thời hạn giá trị thì Em sẽ được miễn học tiếng Anh theo quy định 1579 của Trường: https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Xem chi tiết

Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải thi đầu vào ngoại ngữ hay không?

Sinh viên trúng tuyển sẽ thi đầu vào ngoại ngữ. Việc tổ chức giảng dạy, học tập và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên bậc Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1231/QĐ-ĐHKTL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng về…

Xem chi tiết

Nếu không đủ điểm THPT 6.5, có được xét tuyển vào chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không?

Một số trường hợp chưa đủ điểm THPT(6. – 6.5) nhưng có năng lực học tập có thể sẽ được phỏng vấn kiến thức nền tảng có liên quan đến năng lực học các khối ngành kinh tế, cũng như thái độ học tập…của học viên, từ đó Ban chuyên môn mới có thể trả…

Xem chi tiết

Tôi có nghe nói xét tuyển không phân biệt thứ tự nguyện vọng, nhưng Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tiêu chí phụ?

Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở…

Xem chi tiết