Em đã có chứng chỉ IELTS 7.0. Vậy khi em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật thì em có được miễn học tiếng Anh không?

GIẢI ĐÁP

Có. Chứng chỉ IELTS 7.0 nếu còn thời hạn giá trị thì Em sẽ được miễn học tiếng Anh theo quy định 1579 của Trường:
https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp