Trường Đại học Kinh tế – Luật có yêu cầu chứng chỉ Anh văn đầu vào cho các chương trình đào tạo tiếng Anh hay không?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật có yêu cầu chứng chỉ Anh văn đầu vào cho các chương trình đào tạo tiếng Anh. Nhưng nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn quy định (chi tiết chuẩn ngoại ngữ) sẽ được miễn học các học phần tiếng Anh hoặc đạt chuẩn đầu ra của CTĐT khi xét tốt nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp