Giới thiệu Ngành Luật

Chuyên ngành Luật Dân sự
Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng
Chuyên ngành Luật và Chính sách công

MỤC TIÊU CHUNG

Luật Dân sự

Chương trình của chuyên ngành Luật Dân sự được xây dựng nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia luật học trong lĩnh vực pháp luật nói chung và luật dân sự nói riêng, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.

Luật Tài chính – Ngân hàng

Chương trình của chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng được xây dựng nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia luật học trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước

Luật và Chính sách công

Chương trình của chuyên ngành Luật và Chính sách công được xây dựng nhằm đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành pháp luật tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Đồng thời, cung cấp cho sinh viên theo định hướng Luật và Chính sách công có kiến thức chuyên sâu về chính sách công, quản lý nhà nước, luật hành chính, luật hiến pháp để giúp sinh viên có những định hướng nghiên cứu, thực hành về chính sách công trong bối cảnh nhà nước tăng cường hoạch định và quản lý xã hội thông qua chính sách và pháp luật.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực, kiến thức làm việc tốt, sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

Không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo: theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ:

  • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
  • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
  • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8.

Luật Dân sự

Luật Tài chính – Ngân hàng

Luật và Chính sách công

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp