Giới thiệu Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý
Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo

MỤC TIÊU CHUNG

Hệ thống thông tin quản lý

Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin để giải quyết các vấn đề kinh doanh, quản lý, và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo

Đào tạo nhân lực có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ và có khả năng phân tích kinh doanh và ứng dụng các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo để khám phá tri thức trong kinh doanh – quản lý nhằm ra quyết định, xây dựng chiến lược và thúc đẩy sự chuyển đổi số và kinh doanh số tại các tổ chức doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Hệ thống thông tin quản lý

 • Mục tiêu I:  Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết về công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh; nắm vững các quy trình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;
 • Mục tiêu II:  Đào tạo đội ngũ những chuyên gia hiểu rõ sự phối hợp giữa các yếu tố công nghệ, quản trị và con người trong một hệ thống thông tin quản lý, vận dụng các hệ thống thông tin quản lý trong việc giải quyết các vấn đề quản trị của tổ chức;
 • Mục tiêu III:  Đào tạo đội ngũ những chuyên gia Hệ thống thông tin quản lý có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và vận hành các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý;
 • Mục tiêu IV: Đào tạo những chuyên gia Hệ thống thông tin quản lý có khả năng phát hiện, đánh giá, lựa chọn, đề xuất và tư vấn các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và dữ liệu để giải quyết các vấn đề quản trị cụ thể trong quản lý và điều hành tổ chức, doanh nghiệp; Có khả năng và tầm nhìn trong việc ứng dụng các công nghệ quản lý hiện đại để tăng cường hiệu quả quản trị dẫn đến tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
 • Mục tiêu V: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo

 • Mục tiêu I: Đào tạo cử nhân ngành có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết kết hợp giữa kinh tế, công nghệ thông tin và toán nhằm nắm vững các quy trình kinh doanh để thu thập, tổ chức quản lý và phân tích dữ liệu trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;
 • Mục tiêu II: Đào tạo đội ngũ những chuyên gia về dữ liệu lớn có khả năng am tường những kiến thức về quản trị doanh nghiệp. Định hướng cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra tri thức và ứng dụng vào thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững;
 • Mục tiêu III: Đào tạo những chuyên gia Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo có kiến thức chuyên sâu về thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu; Khả năng vận dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm phát hiện các tri thức mới nhằm ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý;
 • Mục tiêu IV: Đào tạo những chuyên gia có khả năng đánh giá, lựa chọn, đề xuất và tư vấn các giải pháp phân tích kinh doanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý và điều hành tổ chức, doanh nghiệp;
 • Mục tiêu V: Đào tạo nguồn nhân lực có thái độ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và lối sống tốt trong môi trường toàn cầu.

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và trình độ, có cơ hội làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp sau đây:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

Không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo: theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ:

 • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
 • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
 • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
 • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8.

Hệ thống thông tin quản lý

Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo

Xem thêm: Ngành hệ thống thông tin quản lý là gì? Ra trường làm gì?

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp