Giới thiệu Ngành Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành

MỤC TIÊU CHUNG

Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo là cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn, ngành quản trị kinh doanh giúp họ có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp, tố chất cá nhân, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện và tư vấn chính sách, kỹ năng giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ thành công trong lĩnh vực quản trị. Đồng thời, giúp người học xây dựng những phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các ý tưởng kinh doanh tự lập thân, lập nghiệp và cơ hội học tập suốt đời.

Kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo được xây dựng ở cấp độ 3, bao gồm các khía cạnh chi tiết và cụ thể: kiến thức cơ bản và lập luận ngành, kỹ năng chuyên môn và tố chất cá nhân, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, cũng như phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp hướng tới mục tiêu học tập suốt đời cho người học. Kết quả mong đợi được thể hiện chi tiết trong chuẩn đầu ra của chương trình ở mục 2 dưới đây.

Trên cơ sở đó, sinh viên tốt nghiệp có khả năng sáng tạo các ý tưởng về kinh doanh (conceiving – C), triển khai xây dựng các phương án, dự án trong kinh doanh (design – D), và tổ chức thực hiện các phương án, dự án đó (implement – I), cũng như ánh giá các phương án, dự án, chính sách về kinh doanh (evaluate – E) đặt trong các bối cảnh về xã hội và ngoại cảnh, bối cảnh về doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Các năng lực có được từ chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế giúp người học có thể vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đời sống trong môi trường sản xuất và kinh doanh mang tính toàn cầu, gọi tắt là C-D-I-E.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Kiến thức và lập luận ngành

 • Có kiến thức toán và khoa học cơ bản (khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn)
 • Có kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh du lịch
 • Có kiến thức chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành.

Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

 • Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện chính sách kinh doanh
 • Có tư duy tầm hệ thống
 • Có thái độ, tư tưởng và học tập
 • Có đạo đức, công bằng và các trách nhiệm xã hội

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

 • Có kỹ năng làm việc nhóm
 • Có kỹ năng giao tiếp
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

Năng lực thực hành nghề nghiệp

 • Có năng lực nhận thức trong bối cảnh xã hội
 • Có năng lực thực hành trong bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh
 • Có năng lực khởi nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo theo 3 nhóm ngành nghề chính:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO

Theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ

 • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3
 • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4
 • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7
 • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp