miễn tiếng Anh

Em đã có chứng chỉ IELTS 7.0. Vậy khi em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật thì em có được miễn học tiếng Anh không?

Có. Chứng chỉ IELTS 7.0 nếu còn thời hạn giá trị thì Em sẽ được miễn học tiếng Anh theo quy định 1579 của Trường: https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Xem chi tiết
Em đang có chứng chỉ IELTS 5.0 nhưng sẽ hết hạn vào tháng 9/2023 khi em nhập học. Vậy em có được Trường Đại học Kinh tế -Luật cho em được miễn tiếng Anh đầu vào/quá trình không?

Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của quyết định 1579 nêu trên quy định điều kiện để được xét miễn học, miễn thi là: “có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế … còn thời hạn giá trị…”. Các chứng chỉ này phải được nộp về Trường 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu. Nếu…

Xem chi tiết