đầu vào ngoại ngữ

Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải thi đầu vào ngoại ngữ hay không?

Sinh viên trúng tuyển sẽ thi đầu vào ngoại ngữ. Việc tổ chức giảng dạy, học tập và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên bậc Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1231/QĐ-ĐHKTL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng về…

Xem chi tiết