Nhà trường có hệ thống học tập trực tuyến hay không?

UEL Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.Hệ thống học tập trực tuyến của UEL đã tích hợp rất nhiều chức năng mạnh mẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường trong bối cảnh giáo dục 4.0. UEL triển khai hệ thống học tập…

Xem chi tiết