Nhà trường có hệ thống học tập trực tuyến hay không?

GIẢI ĐÁP

UEL Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.
Hệ thống học tập trực tuyến của UEL đã tích hợp rất nhiều chức năng mạnh mẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường trong bối cảnh giáo dục 4.0. UEL triển khai hệ thống học tập và giảng dạy trực tuyến này nhằm mục tiêu:

  • Xây dựng một hệ thống elearning hoàn chỉnh gồm giải pháp elearning và dịch vụ kỹ thuật-hỗ trợ đủ sức để phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo hướng tăng cường các hoạt động tự học, tự nghiên cứu gắn với kéo giảm tỉ trọng của kỳ thi cuối kỳ.
  • Hỗ trợ giảng viên, người học tiếp cận hệ thống elearning tin cậy, dễ dàng và qua đó hình thành các kỹ năng giảng dạy và học tập hiện đại đảm bảo đáp ứng tình hình đổi mới đại học
  • Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ kỹ thuật vận hành hệ thống và hỗ trợ cho giảng viên, người học khai thác hiệu quả hệ thống.

Thông tin truy cập hệ thống UEL E-learning:

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp