chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không?

Có. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên bậc Cử nhân, chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1579/QĐ-ĐHKTL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng. Theo đó, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên tốt nghiệp tại UEL được quy định tại…

Xem chi tiết