chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không?

Sinh viên tốt nghiệp tại UEL phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ quy định tại Quyết định 1231/QĐ-ĐHKTL ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng. Theo đó, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên tốt nghiệp tại UEL được quy định tại điều 10 của quyết định này. Các chứng chỉ…

Xem chi tiết