quyền lợi

Vai trò của sinh viên Trường Đại học Kinh tế -Luật được thể hiện như thế nào trong quá trình học tập tại trường (chương trình đào tạo, bảo vệ quyền lợi người học….).

Trong quá trình học tập tại Trường, các bạn sinh viên được lấy ý kiến đóng góp từ việc thực hiện khảo sát học phần, khảo sát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, khảo sát khi hoàn thành khoá học. Những ý kiến của các bạn sinh viên là đóng góp lớn cho quá…

Xem chi tiết