quy trình xét tuyển

Tôi muốn tìm hiểu về quy trình xét tuyển đại học của Trường Đại học Kinh tế – Luật, tôi nên làm sao?

 Điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào;  Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ…

Xem chi tiết