ngành kinh doanh quốc tế

Học chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Sinh viên có thể kiến tập, thực tập ở Các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh quốc tế; Các công ty đa quốc gia; Các công ty, tổ chức nghiên cứu, tư vấn về thị trường, tài chính – đầu tư quốc tế

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có đủ năng lực làm việc trong các tổ chức sau: Các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh quốc tế; Các công ty đa quốc gia; Các công ty, tổ chức nghiên cứu, tư vấn về thị trường, tài chính…

Xem chi tiết