máy tính học tập

Nếu em đậu vào trường mà chưa có điều kiện mua máy tính thì có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập hay không?

Tùy thuộc vào từng ngành học, môn học và yêu cầu của giảng viên nhưng việc không có máy tính cá nhân cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động học tập, bạn có thể học cùng các bạn có máy tính. Tuy nhiên, nếu có máy tính phục vụ cho việc học tập sẽ…

Xem chi tiết