Nếu em đậu vào trường mà chưa có điều kiện mua máy tính thì có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập hay không?