luyện thi IELTS

Viện Đào tạo Ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế -Luật có tổ chức luyện thi IELTS để giúp em đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không?

Có. Viện Đào tạo ngoại ngữ có các chương trình đào tạo bổ trợ, và các hoạt động hỗ trợ thường xuyên để giúp người học có kế hoạch đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của Trường. Thông tin về các chương trình và hoạt động bổ trợ này được cập nhật thường xuyên…

Xem chi tiết