liên kết nước ngoài

Trường Đại học Kinh tế – Luật cung cấp những chương trình liên kết với những trường đại học nước ngoài hay không?

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ – ANH QUỐC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC BẠ 03 NĂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chương trình Cử nhân Quốc tế Anh quốc là chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc gia TP. HCM và các trường đại học lớn ở…

Xem chi tiết