học phí ngoại ngữ

Học phí học tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có bao gồm học phí ngoại ngữ không?

Học phí của các học phần ngoại ngữ chính khóa được đóng theo quy định đóng học phí hiện hành của Trường. Đối với khóa 22, học phí các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo của chuyên ngành được bao gồm trong học phí theo năm học.

Xem chi tiết