hoạt động sinh viên

Trường Đại học Kinh tế – Luật cung cấp những chương trình tổ chức những hoạt động gì cho sinh viên?

Hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường được quan tâm đầu tư, kết nối xây dựng chương trình đa dạng, phát huy môi trường sinh hoạt năng động, khuyến khích sinh viên sáng tạo hoà nhập cùng trong và ngoài nước. Hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, con…

Xem chi tiết