Dịch vụ CNTT

Trong quá trình học tập tại trường, khi gặp khó khăn về việc sử dịch vụ công nghệ thông tin, em có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?

Các dịch vụ công nghệ thông tin của Trường do Phòng Công nghệ thông tin phụ trách, do đó nếu em gặp khó khăn trog việc sử dụng các dịch vụ này, em có thể liên hệ với phòng Công nghệ thông tin qua email hoặc trực tiếp

Xem chi tiết