Tốt nghiệp Cử nhân Luật của Trường Đại học Kinh tế-Luật có làm Luật sư được không?