Học ngành Kinh tế & Quản lý công, sau khi tốt nghiệp nhất thiết phải công tác ở khu vực nhà nước hay có thể làm việc ở khu vực doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ?

GIẢI ĐÁP

Chương trình Kinh tế và quản lý công ngoài kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế chung (có thể áp dụng ở khu vực công và tư) để SV có thể tham gia quản lý kinh tế, áp dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để làm việc trong khu vực doanh nghiệp, sinh viên còn cơ hội làm việc ở khu vực công và các tổ chức phi chính phủ.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp