Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên chuyên ngành Kiểm toán có thể thực tập tại bộ phận kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính tại các công ty kiểm toán; tại bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, bộ phận tuân thủ, quản lý rủi ro, bộ phận kế toán – tài chính, phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; tại các công ty dịch vụ kế toán – thuế…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp