Em muốn tham khảo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế -Luật, vậy em có thể xem ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo trên website: myuel.uel.edu.vn để biết các học phần trong chương trình đào tạo cũng như toàn chương trình đào tạo trên website của Khoa chuyên môn. Trong suốt qua trình học sinh viên sẽ được Khoa chuyên môn trao đổi, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp