Em muốn hỏi sự khác nhau giữa ngành Toán Kinh tế và ngành Toán ở các trường khác?