Chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành Kinh tế và quản lý công bao gồm tổng hợp kiến thức liên ngành kinh tế học, tài chính, kế toán, đối ngoại, quản trị, luật kinh tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, áp dụng kiến thức thống kê và định lượng trong việc nhận diện và lượng hóa các mối quan hệ kinh tế; kiến thức chuyên ngành kinh tế và quản lý bao gồm áp dụng phân nhánh của kinh tế học trong khu vực công để phân bổ hiệu quả nguồn lực xã hội; áp dụng kiến thức kinh tế và quản lý để phân tích, đánh giá, vận hành và đề xuất chính sách kinh tế, chương trình, dự án phát triển; áp dụng kiến thức về quản lý kinh tế để phân bổ hiệu quả nguồn lực trong các doanh nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp