Chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh tế học trang bị kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải thích và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ sở ngành kinh tế học bao gồm tổng hợp kiến thức liên ngành tài chính, kế toán, đối ngoại, luật kinh tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, áp dụng kiến thức thống kê và định lượng trong việc nhận diện và lượng hóa các mối quan hệ kinh tế; kiến thức chuyên ngành kinh tế học, bao gồm áp dụng kiến thức kinh tế học vi mô trong giải quyết vấn đề của các chủ thể kinh tế và các cấu trúc thị trường; áp dụng kiến thức kinh tế học vĩ mô để phân tích, đánh giá và đề xuất chính sách kinh tế vĩ mô; áp dụng kiến thức phân nhánh của kinh tế học trong việc lựa chọn phân bổ hiệu quả nguồn lực.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp