Chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế: Cung cấp những kiến thức từ Kiến thức cơ bản theo chiều rộng: sinh viên hiểu biết về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học pháp lý, khoa học kinh tế để có thể áp dụng kiến thức thành công trong nhiều lĩnh vực và các vị trí tuyển dụng; đến những Kiến thức chuyên sâu: sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Kinh tế, kinh doanh và chuyên sâu về Kinh doanh quốc tế (Kinh doanh quốc tế; Hệ thống thông tin trong kinh doanh; Quản trị chuỗi cung ứng; Thanh toán quốc tế; Quản trị mua hàng toàn cầu; Thẩm định và quản trị dự án đầu tư; Quản trị tài chính đa quốc gia; Đàm phán kinh doanh quốc tế; Khởi nghiệp Kinh doanh quốc tế); để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động hoặc tiếp tục học ở bậc sau đại học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp