Chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành kiểm toán cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn (kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý, kỹ năng ứng dụng công nghệ…) và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán kiểm toán (khả năng tổ chức công việc kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán…)
Đồng thời, chương trình đào tạo còn giúp sinh viên xây dựng thái độ chuyên nghiệp, cũng như đạo đức nghề nghiệp, giá trị nghề nghiệp và tinh thần tự học suốt đời – là yếu tố quan trọng tối cần thiết để cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp lâu dài.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp