Chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành kiểm toán cung cấp các kiến thức có hệ thống, để sinh viên đáp ứng yêu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động khi tốt nghiệp, bao gồm:
Kiến thức chung về tự nhiên xã hội: nhằm áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề vấn đề kinh tế xã hội.

Kiến thức ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh doanh: nhằm áp dụng kiến thức ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh doanh để giải quyết các vấn đề trong tổ chức; tạo nền tảng cho việc học tập và nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vực.

Kiến thức chuyên ngành Kiểm toán: nhằm áp dụng kiến thức chuyên sâu giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp