vũ trang

Tốt nghiệp Cử nhân luật tại Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), em có thể tuyển dụng vào lực lượng vũ trang hay không?

Tốt nghiệp Cử nhân Luật của Trường Đại học Kinh tế -Luật (UEL), người học có thể được tuyển dụng vào lực lượng vũ trang. Cụ thể, em có thể được tuyển dụng và đào tạo nghiệp vụ để phụ trách các công việc hành chính, tổ chức, nghiệp vụ điều tra….của lực lượng Công…

Xem chi tiết