số tín chỉ

Học phí của các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế -Luật là bao nhiêu? Mỗi tín chỉ học là bao nhiêu? Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của trường là bao nhiêu?

Học phí năm học 2024-2025 đối với chương trình đào tạo  chuẩn bằng tiếng Việt là 27.5 triệu đồng ( năm 1), học phí của Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 57.6 triệu đồng (năm 1). Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của Trường là 130 tín chỉ. Trường…

Xem chi tiết