Sinh viên nước ngoài

Trường Đại học Kinh tế – Luật có hỗ trợ sinh viên nước ngoài theo học hay không?

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đối với người nước ngoài như sau:Đối với thí sinh là người nước ngoài, có…

Xem chi tiết