Phòng thực hành

Trường Đại học Kinh tế – Luật có phòng thực hành hay các cơ sở phục vụ cho việc học tập của sinh viên?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có các cơ sở phục vụ thực hành cho sinh viên như: Phòng nghiên cứu kinh doanh thông minh; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM; Khu vực mô phỏng phiên toà giả định; ….

Xem chi tiết