luạt thương mại quốc tế

Em học giỏi tiếng Anh và ước mơ ra trường sẽ làm việc trong môi trường quốc tế thì nên học chuyên ngành Luật Kinh doanh hay Luật Thương mại quốc tế?

Em nên xét tuyển vào chương trình 100% tiếng Anh chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế. Sau khi tốt nghiệp em có thể làm việc trong các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia, hãng luật quốc tế, quản trị các dự án đầu tư quốc tế, các Trung tâm trọng tài quốc tế,…

Xem chi tiết