IELTS 5.0

Em đang có chứng chỉ IELTS 5.0 nhưng sẽ hết hạn vào tháng 9/2023 khi em nhập học. Vậy em có được Trường Đại học Kinh tế -Luật cho em được miễn tiếng Anh đầu vào/quá trình không?

Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của quyết định 1579 nêu trên quy định điều kiện để được xét miễn học, miễn thi là: “có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế … còn thời hạn giá trị…”. Các chứng chỉ này phải được nộp về Trường 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu. Nếu…

Xem chi tiết