học tiếp

Tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, em có cơ hội hội học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ Luật Kinh tế hay không?

Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) đào tạo các bậc học thạc sĩ và tiến sĩ ngành Luật Kinh tế. Do vậy, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế, em có thể học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế-lUật (UEL) hoặc tại các cơ sở…

Xem chi tiết