giới hạn tín chỉ

Sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023, nhưng em không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em có bị giới hạn tín chỉ học tập không? Thời gian giới hạn là bao lâu? Trường có hỗ trợ học tập gì cho em không?

Có. Việc giới hạn số tín chỉ tối đa khi người học chưa đủ Năng lực ngoại ngữ quá trình được quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 5, quyết định 1579 nêu trên. Giới hạn số tín chỉ tối đa sẽ được xóa bỏ khi người học đạt được Năng lực ngoại ngữ…

Xem chi tiết