Sinh viên Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công có được khuyến khích nghiên cứu khoa học không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên rất được khuyến khích nghiên cứu khoa học. Thời gian qua đã có nhiều sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cao từ cấp Trường, Eureka và cấp Bộ

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp